Home Blog Quy định tiếng Anh là gì?

Quy định tiếng Anh là gì?

Trong mỗi Quy định tại từng lĩnh vực khác nhau hoặc các quy định chung trong dân sự, hình sự… thì đều chứa đựng nội dung hướng dẫn cụ thể về chuyên môn, nghiệp vụ, nguyên tắc thực hiện, yêu cầu phục vụ cho công tác…

Quy định tiếng Anh là gì?

Quy định tiếng Anh là Regulations và được định nghĩa Regulations are rules and standards in behavior; economic and technical standards and norms promulgated or recognized by competent state agencies and forced to comply with concerned organizations and individuals.

Một số từ ngữ liên quan đến quy định tiếng Anh?

Trong cuộc sống giao tiếp thường ngày, chúng ta thường nhắc đến hay sử dụng cụm từ quy định khi nhắc đến một số nội dung liên quan đến bao gồm:

–  Legal provisions được dịch sang tiếng Việt nghĩa là: quy định pháp luật

– Issued được dịch sang tiếng Việt nghĩa là: ban hành

– National Assembly được dịch sang tiếng Việt nghĩa là: Quốc hội

– Government được dịch sang tiếng Việt nghĩa là: Chính phủ

– Standard được dịch sang tiếng Việt nghĩa là: Tiêu chuẩn

– Compliance được dịch sang tiếng Việt nghĩa là: Tuân thủ

– Competence được dịch sang tiếng Việt nghĩa là: Thẩm quyền

– Company regulations được dịch sang tiếng Việt nghĩa là: Quy định công ty

Example 1: According to the Law on Social Insurance, the compulsory social insurance premium is calculated on the basis of the employee’s monthly salary while the voluntary social insurance rate will be calculated on the basis The monthly income level is chosen by the employee.

With the social insurance premiums Customers note the highest salary for participating in social insurance and health insurance, the premium rate must not be 20 times higher than the base salary, and the unemployment insurance premium is not 20 times higher than the regional minimum wage.

Quy định” trong tiếng anh: Định nghĩa, ví dụ