Home Blog Đi nhờ xe tiếng Anh là gì?

Đi nhờ xe tiếng Anh là gì?

Đi Nhờ Xe Dịch Sang Tiếng Anh Là

+ to hitchhike; to ask somebody for a lift/ride
= đừng đi nhờ xe người lạ! don’t accept/take lifts from strangers
= đi đâu tôi cũng toàn là đi nhờ xe i hitchhike everywhere i go

Cụm Từ Liên Quan :

Cho Đi Nhờ Xe /cho di nho xe/

* danh từ
– lift

Cuốc Đi Nhờ Xe /cuoc di nho xe/

* danh từ
– hitch

Đi Nhờ Xe Bò /di nho xe bo/

* danh từ
– cast

Đi Nhờ Xe Ngựa /di nho xe ngua/

* danh từ
– cast

Người Đi Nhờ Xe /nguoi di nho xe/

* danh từ
– hitch-hiker

Đi nhờ xe tiếng Anh là gì?