Home Blog Cách biểu đạt từ “gió” trong tiếng Anh

Cách biểu đạt từ “gió” trong tiếng Anh

Học tiếng Anh mỗi ngày: Nhiều cách biểu đạt từ “gió”

Sưu tầm

Trong tiếng Anh, cơn gió cũng được biểu đạt bằng nhiều cách thức khác nhau. Trong từng trường hợp từ “gió” có ý nghĩa rất thú vị.

Học tiếng Anh mỗi ngày: Nhiều cách biểu đạt từ "gió"
Khi nhắc đến cơn gió, chúng ta sẽ dùng “wind như một danh từ:

Wind (noun): Cơn gió

Ex: There is a strong wind today.

(Hôm nay có gió to)

Nếu các bạn muốn miêu tả đặc tính của trời gió bạn có thể dùng “windy” như một tính từ:

Windy (adj): Có gió

Ex: The weather is supposed to be windy tomorrow.

(Thời tiết được dự đoán là có nhiều gió vào ngày mai)

Trường hợp đặc biệt, khi “wind” nằm trong cụm từ “like the wind” lại mang một ý nghĩa rất thú vị:

Like the wind: Nhanh như gió

Ex: Jack ran like the wind as he was in a hurry.

(Jack chạy nhanh như gió vì anh ấy rất vội)

Và cuối cùng các bạn hãy thử thách bản thân với những câu trắc nghiệm để thực hành những kiến thức vừa học trên nhé:

1. I can ……….. the wind.

 • a. listen
 • b. talk
 • c. hear
 • d. smell

2. The wind ……… stronger.

 • a. moves
 • b. grows
 • c. goes
 • d. comes

3. There is not ……….. wind to fly a kite

 • a. enough
 • b. too
 • c. so
 • d. that

4. The wind has ……….. down.

 • a. looked
 • b. taken
 • c. calmed
 • d. brought