Home Blog Viện trợ tiếng Hàn là gì

Viện trợ tiếng Hàn là gì

Viện trợ trong tiếng Hàn là 원조 (wonjo). Viện trợ là sự giúp đỡ bằng cách cho tiền hay hàng hóa tới người hay một tổ chức nào đó đang gặp khó khăn.

Một số từ vựng liên quan đến 원조:

무상원조 (musang-wonjo): Viện trợ không hoàn lại

유상원조 (yusang-wonjo): Viện trợ có hoàn lại.

원조 물자 (wonjo mulja): Hàng viện trợ

재정 원조 (jaejeong wonjo): Viện trợ tài chính.

해외 원조 (haeoe wonjo): Viện trợ nước ngoài

군사조 (gunsawonjo)l: Viện trợ quân sự

정신적인 원조 (jeongsinjeog-in wonjo): Viện trợ về mặt tinh thần

Ví dụ:

재정적 원조를 요청하다

Tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính.

원조물품을 받다

Tiếp nhận hàng viện trợ

그는 우리의 계획에 원조를 약속했다

Anh ấy hứa sẽ viện trợ cho kế hoạch của chúng tôi

식량난을 겪는 국가에 구호품을 원조하다

Gửi vật tư viện trợ đến quốc gia bị thiếu lương thực.

그 나라는 외국의 원조에 전적으로 의존하고 있다

Quốc gia đó đang phụ thuộc hoàn toàn vào viện trợ nước ngoài.