Home Blog Ốc bươu tiếng Anh là gì

Ốc bươu tiếng Anh là gì

Ốc bươu tiếng Anh là apple snail, là tên gọi chỉ chung cho các động vật thân mềm chân bụng có vỏ tròn, nó có vỏ mỏng màu xanh vàng hay nâu đen phần đuôi xoắn nhọn, mặt bên trong hơi tím.

Cấu tạo của ốc bươu bằng tiếng Anh.

The shell snails are thin, the tail is pointed and larger than the snail.

Ốc bươu vỏ mỏng, phần đuôi xoắn nhọn và lớn hơn ốc lác.

The meat component of the snail is about 50 percent water, 4 percent protid, mainly keratin and collagen.

Thành phần thịt của ốc có khoảng 50 phần trăm là nước, 4 phần trăm protid mà chủ yếu là keratin và collagen.

Eastern medicine said that snails have welding properties, so they should be used to cool, detoxify and detoxify alcohol.

Đông y cho rằng ốc có tính hàn nên dùng để giải nhiệt, giải độc, giải rượu.

Nơi sống của ốc bươu bằng tiếng Anh.

Apple snails inhabit a wide range of ecosystems from swamps, ditches and ponds to lakes and rivers.

Ốc bươu sống trong một loạt các hệ sinh thái từ đầm lầy, mương và ao đến hồ và sông.

The lung gills combination in apple snails reflects their adaptation to habitats with oxygen poor water. This is often the case in swamps and shallow waters, the without the lung they would completely depend on their gills, which would decrease their ability to survive.

Sự kết hợp màng phổi trong ốc bươu phản ánh sự thích nghi của chúng với môi trường sống với nước nghèo oxy. Đây thường là trường hợp trong đầm lầy và vùng nước nông, không có phổi chúng sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào mang, điều này sẽ làm giảm khả năng sống sót.