Home Blog Bồi thường tiếng Nhật là gì

Bồi thường tiếng Nhật là gì

Bồi thường tiếng Nhật là hoshō suru (補償する). Bồi thường là sự gánh chịu một hậu quả bất lợi, bằng việc bù đắp những thiệt hại cho người khác, bằng việc bù đắp những thiệt hại cho người khác về mặt vật chất hoặc tinh thần.

Một số mẫu câu tiếng Nhật chủ đề bồi thường.

事故が発生した場合、学生は保険から補償を受けます。

Jiko ga hassei shita baai, gakusei wa hoken kara hoshō o ukemasu.

Học sinh được nhận bồi thường từ bảo hiểm khi xảy ra tai nạn.

補償は住民に支払われます。

Hoshō wa jūmin ni shiharawa remasu.

Tiền bồi thường được trả cho những người dân.

金銭的補償に加えて、彼は私に謝罪する必要があります。

Kinsen-teki hoshō ni kuwaete, kare wa watashi ni shazai suru hitsuyō ga arimasu.

Ngoài việc bồi thường bằng tiền, anh ấy cần phải xin lỗi tôi.

退職金を受け取りました。

Taishokukin o uketorimashita.

Tôi đã nhận được tiền bồi thường mất việc.

保険契約は、物的損害に対してある程度の補償しかできません。

Hoken keiyaku wa, butsutekisongai ni taishite aruteido no hoshō shika dekimasen.

Hợp đồng bảo hiểm chỉ có thể bồi thường đến mức độ nào đó về những thiệt hại vật chất.