Home Blog Xe đạp tên tiếng anh là gì?

Xe đạp tên tiếng anh là gì?

Từ vựng tiếng Anh về xe đạp gồm các từ vựng liên quan về các bộ phận và các từ vựng liên quan đến xe đạp. Hãy cùng tìm hiểu bài viết dưới nhé.

TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ CÁC BỘ PHẬN XE ĐẠP

 1. training wheels /’treɪ. nɪŋ wiːlz/: bánh phụ (cho người tập xe)
 2. racing handlebars /ˈreɪ. sɪŋ ˈhæn. dļ. bɑːz/: cần điều khiển xe đạp đua
 3. girl’s frame /gɜːlz freɪm/: khung xe đạp nữ
 4. wheel /wiːl/: bánh xe
 5. horn /hɔːn/: còi
 6. tricycle /ˈtraɪ. sɪ. kļ/: xe đạp ba bánh
 7. helmet /ˈhel. mət/: mũ bảo hiểm
 8. dirt bike /dɜːt baɪk/: xe đạp leo núi, đi đường xấu
 9. kickstand /kɪk stænd/: chân chống
 10. fender /ˈfen. dəʳ/: cái chắn bùn
 11. boy’s frame /bɔɪz freɪm/: khung xe nam
 12. touring handlebars /ˈtʊə. rɪŋ ˈhæn. dļ. bɑːz/: cần điều khiển xe đạp du lịch
 13. lock /lɒk/: khóa
 14. bike stand /baɪk stænd/: cái để dựng xe đạp
 15. bicycle /ˈbaɪ. sɪ. kļ/: chiếc xe đạp
 16. seat /siːt/: yên xe
 17. brake /breɪk/: phanh
 18. chain /tʃeɪn/: dây xích
 19. pedal /ˈped. əl/: bàn đạp
 20. sprocket /ˈsprɒk. ɪt/: đĩa răng xích
 21. pump /pʌmp/: cái bơm
 22. gear changer /gɪəʳ tʃeɪndʒəʳ/: cần sang số
 23. cable /ˈkeɪ. bļ/: dây phanh
 24. handbrake /’hændbreɪk/: tay phanh
 25. reflector /rɪˈflek. təʳ/: vật phản quang
 26. spoke /spəʊk/: nan hoa
 27. valve /vælv/: van
 28. tire /taɪəʳ/: lốp xe