Home Blog Trường mầm non tiếng Anh là gì

Trường mầm non tiếng Anh là gì

Trường mầm non tiếng Anh là nursery school, phiên âm là /ˈnɜː.sər.i ˌskuːl/.

Từ vựng tiếng Anh về các loại trường học.

Nursery school /ˈnɜː.sər.i ˌskuːl/: Trường mầm non

Primary school /ˈpraɪ.mə.ri ˌskuːl/: Trường tiểu học.

State school /ˈsteɪt ˌskuːl/: Trường công.

Day school /ˈdeɪ ˌskuːl/: Trường bán trú.

Private school /ˌpraɪ.vət ˈskuːl/: Trường tư thục.

University /ˌjuː.nɪˈvɜː.sə.ti/: Đại học.

State school /ˈsteɪt ˌskuːl/: Trường công lập.

Một số mẫu câu tiếng Anh về trường mầm non.

Alphabet and letter shapes were introduced in kindergarten.

Bảng chữ cái và hình đã được giới thiệu ở trường mầm non.

I was also allowed to observe a boys’ nursery school for three months.

Tôi được phép quan sát trường mầm non của một cậu bé trong ba tháng.

We are delighted that many children will be able to go to nursery school.

Chúng tôi rất vui mừng rằng nhiều trẻ em sẽ có thể đi đến trường mầm non .

The children are very happy and we have a nursery school.

Những đứa trẻ rất hạnh phúc và chúng tôi có một trường mầm non.