Home Blog Nhà khoa học tiếng Hàn là gì

Nhà khoa học tiếng Hàn là gì

Hiện đại tiếng Hàn là 현대 (hyeondae). Hiện đại là những gì đổi mới theo hướng tích cực so với những gì trong quá khứ, là trình độ phát triển của các nước trên thế giới được đưa lên một bước mới.

Một số từ vựng tiếng Hàn chủ đề hiện đại.

기계 (gygye): Máy móc.

로봇 (lobos): Người máy.

과학자 (kwahagja): Nhà khoa học.

우주선 (ujuseon): Tàu vũ trụ.

개발하다 (gaebalhada): Phát triển.

발명하다 (palmyeonghada): Phát minh.

발견하다 (balgyeonhada): Phát hiện ra.

우주여행 (ujuyeohaeng): Du lịch vũ trụ.

예견하다 (yegyeonhada): Dự kiến.

탄생하다 (tansaenghada): Phát sinh.

발전소 (baljeonsu): Nhà máy phát điện.

다지털문명 (dijiteolmumyeong): Văn minh kỹ thuật số.

현실화되다 (hyeonsilhwadoeda): Được thực hiện hóa.

우주여행 상품 (ujuyeohaeng sangpum): Sản phẩm du lịch vũ trụ.

우주선을 발사하다 (ujuseoneul balsahada): Phóng tàu vũ trụ.