Home Blog CEFR tiếng Anh là gì?

CEFR tiếng Anh là gì?

CEFR tiếng Anh là Common European Framework for Reference – Khung tham chiếu chung Châu Âu.

Được xây dựng nhằm thiết lập tiêu chuẩn quốc tế trong việc học, giảng dạy và đánh giá tất cả các ngôn ngữ châu Âu hiện đại, được chấp nhận rộng rãi ở khắp châu Âu và ngày càng phổ biến trên toàn thế giới.

CEFR là khung tham chiếu để mô tả khả năng nói và hiểu một ngoại ngữ của người học tiếng, và không gắn với bất kỳ bài kiểm tra ngôn ngữ cụ thể nào.

CEFR đặt ra sáu trình độ thành thạo ngoại ngữ khác nhau:

A1: Mới bắt đầu.

A2: Sơ cấp.

B1: Trung cấp.

B2: Trên Trung cấp.

C1: Cao cấp.

C2: Thành thạo.

CEFR được xây dựng bởi Hội đồng châu Âu trong thập niên 1990 nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa các giáo viên ngôn ngữ tại tất cả các quốc gia châu Âu.

Tại châu Âu, CEFR đang ngày càng trở thành cách thức tiêu chuẩn để mô tả mức độ thông thạo đối với một ngoại ngữ, nhất là trong môi trường học thuật.