Home Blog Bài văn tiếng anh về sở thích

Bài văn tiếng anh về sở thích

1. Bố cục bài viết về sở thích bằng tiếng Anh

Để có một bài viết về sở thích bằng tiếng Anh mạch lạc, đòi hỏi chúng ta cần có cho nó một bố cục rõ ràng.

Như các bài văn thông thường, một bài văn viết về sở thích sẽ gồm ba phần:

Phần 1: Mở bài

Phần 2: Thân bài

Phần 3: Kết bài

Các nội dung tương ứng của các phần như sau:

Phần mở bài: Giới thiệu về sở thích của bản thân.

Phần thân bài: miêu tả chi tiết về sở thích của bản thân.

Phần kết bài: Tóm lược lại về sở thích của bản thân.

2. Từ vựng thường dùng để viết về sở thích bằng tiếng Anh

Để thuận tiện cho việc viết bài, dưới đây chúng mình sẽ liệt kê một số từ vựng thường được sử dụng trong bài văn viết về sở thích bằng tiếng Anh nhé.

 

STT Từ vựng tiếng Anh Nghĩa tiếng Việt
1 like thích
2 iMy hobby Sở thích của tôi
3 Watch movie Xem phim
4 Listen to music Nghe nhạc
5 Play sports Chơi thể thao
6 Favourite Yêu thích
7 How to + V Cách làm gì
8 Exciting Thú vị
9 Meaning Ý nghĩa
10 Feeling Cảm giác
11 Happy VUi vẻ, hạnh phúc
12 Especially Đặc biệt
13 Start Bắt đầu